Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach

 

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

Podstawę prawną działania Domu stanowi :

a)    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

b)    ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz.U. 1994, Nr 111, poz. 535, z późn. zm.),

c)    ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008, Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),

d)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

e)    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. 2010 r., Nr 238, poz. 1568), zwane dalej rozporządzeniem.

f)     uchwała Nr   XIII/ 127 / 2011  Rady  Gminy  Raciechowice z dnia  29  grudnia   2011 r. w  sprawie włączenia struktur organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach w struktury organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.

 

§ 2 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach, zwany dalej „Domem”, jest placówką  dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla:

a)    osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

b)    osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach jest Domem typu A i B w rozumieniu § 3.1 rozporządzenia.
 2. Decyzje administracyjne o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach podejmuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach.
 3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach  przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Raciechowice i innych gmin.
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 60 uczestników. Prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Siedziba Domu mieści się w Zegartowicach nr 114, 32-415 Raciechowice.
 5. Organem prowadzącym Dom jest Wójt Gminy Raciechowice.
 6. Organem Zlecającym realizację zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy jest  Wójt Gminy Raciechowice.
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach z Filią w Komornikach jest finansowany bezpośrednio z budżetu Gminy Raciechowice, posiada odrębny rachunek, pokrywa swoje wydatki ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z budżetu Wojewody Małopolskiego.
 8. Organem sprawującym kontrolę merytoryczną nad standardem usług świadczących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach z filią w Komornikach jest

Wojewoda Małopolski.

 1. Organem sprawującym kontrolę finansową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach z filią Komornikach jest  Wojewoda Małopolski.

 

Zadania i cele Domu

§ 3

 1. Celem Domu jest stworzenie osobom zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom świadczonych usług w Domu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 2. Do podstawowych zadań ŚDS należy:

1)     Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2)     Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3)     Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych

4)     Poradnictwo psychologiczne;

5)     Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6)     Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia

7)     Niezbędną opiekę;

8)     Terapię ruchową, w tym : zajęcia sportowe, turystykę i rekreację

9)    9) Uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach treningu kulinarnego

10) 10)  Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęciem zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Zasady funkcjonowania Domu

 

§ 4

 1. Domem kieruje, zarządza, nadzoruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. Ponosi on odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.
 2. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Domu.
 3. Kierownik i pracownicy merytoryczni stanowią Zespół Wspierająco – Aktywizujący.
 4. W sprawach gospodarki finansowej Domem kieruje, zarządza i nadzoruje Księgowy. Księgowy podlega służbowo Kierownikowi Domu.
 5. Kierownik Domu jest upoważniony do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Domu. Księgowy jest upoważniony do podpisywania dokumentów i korespondencji w sprawach gospodarki finansowej Domu.
 6. Zastępstwo Kierownika Domu w czasie jego nieobecności przyjmuje Teresa Dobrzycka lub inny upoważniony pracownik pełniący bezpośredni nadzór nad pozostałymi pracownikami Domu w zakresie zarządzania jednostką, a także podpisywania dokumentów oraz korespondencji.

 

§ 5

 1. Pracownikami merytorycznymi Domu mogą być osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:

1)    psycholog,

2)    pedagog,

3)    pracownik socjalny,

4)    instruktor terapii zajęciowej

5)    asystent osoby niepełnosprawnej,

6)    inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu.

7)    Pracownikami Domu mogą być również osoby zajmujące się kwestiami administracyjnymi i technicznymi.

 1. Pracownikami Domu mogą być również osoby zajmujące się kwestiami administracyjnymi i technicznymi.

 

§ 6

Do zadań Kierownika Domu należy w szczególności:

1)    bieżące kierowanie działalnością Domu,

2)    reprezentowanie Domu na zewnątrz w kontaktach z instytucjami państwowymi, samorządowymi lub osobami fizycznymi,

3)    pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i świadczeń na działalność Domu,

4)    zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)    zagwarantowanie uczestnikom respektowania ich praw i godnego traktowania,

6)    proponowanie zmiany zapisów regulaminu organizacyjnego,

7)    ponosi odpowiedzialność za oszczędną i racjonalną gospodarkę,

8)    przestrzega dyscypliny budżetowej.

9)    zatrudnianie pracowników odpowiednio do potrzeb uczestników Domu:

10) opracowywanie rocznego planu pracy,

11) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Domu.

 

§ 7

Do zadań Księgowego należy w szczególności:

1)    nadzór i kontrola nad pracą działu administracyjno-gospodarczego w sprawach dokumentacji finansowej,

2)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

3)    przygotowanie projektów planów finansowych,

4)    kontrola kasy,

5)    sporządzanie list wynagrodzeń,

6)    terminowa realizacja świadczeń,

7)    analiza wykorzystania środków finansowych i przedstawienie  stosownych wniosków,

8)    przedkładanie terminowo sprawozdania i rozliczenia dotacji,

9)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

 

§ 8

Do zadań kadry terapeutycznej należy:

1)    wszechstronna diagnoza rozwoju psychoruchowego oraz zaburzeń zachowania,

2)    jak najwcześniejsze, wieloprofilowe, nowoczesne usprawnienie rozwoju  psychoruchowego oraz kompensacja zaburzonych czynności tak aby podopieczny mógł jak najpełniej i jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi,

3)    właściwe przygotowanie do ponownej adaptacji w środowisku oraz podjęcia dalszej nauki poprzez:

4)    systematyczne wdrażanie do obsługi w czynnościach dnia   codziennego,

5)    kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych,

6)    zadbanie o wygląd zewnętrzny,

7)    kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,

8)    rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej,

9)    ćwiczenia sprawności manualnej,

10) uczenie słownego komunikowania się z otoczeniem,

11) prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji, aktywizacji w zależności od wyposażenia i możliwości kadrowych,

 

§ 9 

 1. Do zadań psychologa należy koordynacja pracy zespołu terapeutycznego.
 2. Psycholog dokonuje diagnozy dotyczącej stanu psychicznego, emocjonalnego, zdrowia fizycznego oraz poziomu funkcjonowania umysłowego pensjonariuszy.
 3. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:

1)    wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych podopiecznych oraz ich potrzeb,

2)    konsultowanie własnych diagnoz i spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, neurologii, rehabilitacji, pedagogiki i innych dziedzin w zależności od potrzeb podopiecznych,

3)    proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych podopiecznych,

4)    stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich podopiecznych przez personel opiekuńczy i terapeutyczny,

5)    eksponowanie  sposobów  i  form  postępowania terapeutycznego  w  odniesieniu  do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

 

§ 10 

Zakres czynności pedagogów specjalnych i instruktorów terapii zajęciowej obejmuje w szczególności ścisłą współpracę z psychologiem i pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie:

1)    opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój podopiecznych,

2)    prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych zgodnie z opracowanym programem, planem pracy,

3)    prowadzenie dziennika-wpisywanie w dzienniku zajęć indywidualnych.

4)    prowadzenie obserwacji podopiecznych,

5)    posiadanie konspektów do poszczególnych tematów zajęć, treningów.

6)    dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych,

7)    życzliwy i taktowny stosunek do podopiecznych,

8)    wzorowe promowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w społeczności lokalnej i ponad lokalnej poprzez:

a)    organizowanie imprez okolicznościowych wynikających z własnej inicjatywy,

b)    udział w konkursach okolicznościowych o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym.

c)    współpraca, integracja z innymi placówkami.

9)    dbanie o higienę osobistą podopiecznych,

10) dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń i przynajmniej 1 raz w tygodniu generalne sprzątanie.

 

§ 11

Zadania określone w § 8 – 10 realizowane są poprzez::

 1. współpracę z innymi instytucjami o charakterze zdrowotnym, oświatowym i pomocy społecznej,
 2. pracę indywidualną i zespołową  psychologa,   instruktorów   terapii   zajęciowej, pedagogów specjalnych.

 

§12

Sprawy pracownicze reguluje Regulamin Pracy Domu.

 

§13

Prawa i obowiązki uczestników Domu reguluje Regulamin Praw i obowiązków uczestników Domu.

Postanowienia końcowe

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.