Statut

Zał.  Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 127 / 2011

Rady Gminy  Raciechowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Statut

Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach.

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach, Zegartowice 114 oraz filia w Komornikach, Komorniki 98 zwany dalej „ŚDS” działa na podstawie:

1)    ustawy  z  dnia 19  sierpnia  1994  roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z  1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

2)    ustawy  z  dnia 12 marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  (Dz. U. z  2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

3)    ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009  o  finansach  publicznych  (Dz. U. z 2009 r., Nr157, poz. 1240 z późn. zm.)

4)    rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  grudnia  2010  roku (Dz. U. z 2010 r., Nr. 238 poz.1586)

5)    niniejszego statutu.

§ 2

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach jest jednostką organizacyjną Gminy Raciechowice powołaną do realizacji zadań zleconych Gminom przez administracje rządową w ramach pomocy społecznej.
 2. Filia w Komornikach wchodzi w skład struktury organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.

§ 3

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach obejmuje wsparciem dwie kategorie osób, jest Domem typu A i B:

1)    typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych

2)    typ B – dla osób upośledzonych umysłowo

 1. Program działalności ŚDS przygotowuje się odrębnie dla każdego typu Domu.
 2. 3. ŚDS przeznaczony jest dla 60 osób.
 3. Pobyt w ŚDS przyznawany jest na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzję kierującą wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 4. ŚDS obejmuje swoją działalnością mieszkańców Gminy Raciechowice i innych Gmin na podstawie stosownego porozumienia.
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego działającą 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 

Rozdział 2

 CELE I ZADANIA

§ 4

 1. Celem ŚDS jest stworzenie osobom zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do  samodzielnego  życia.  Zakres i  poziom  świadczonych usług w ŚDS jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 2. Do podstawowych zadań ŚDS należy:

1)    Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2)    Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3)    Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych

4)    Poradnictwo psychologiczne;

5)    Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6)    Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia

7)    Niezbędną opiekę;

8)    Terapię ruchową, w tym : zajęcia sportowe, turystykę i rekreację:

9)    Uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach treningu kulinarnego

10) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęciem zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Rozdział 3

ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

§ 5

 1. Przy organizowaniu życia uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy uwzględnia się potrzeby:

1)    podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,

2)    indywidualnego podejścia do spraw osobistych każdego podopiecznego,

3)    pełnego zaangażowania i kompleksowej pomocy ze strony personelu przy rozwiązywaniu spraw i problemów podopiecznych,

4)    nawiązania i utrzymywania kontaktów z rodziną podopiecznych, a także rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

5)    dostępu do kultury, oświaty i rekreacji,

6)    rehabilitacji społecznej obejmującej zwłaszcza podtrzymywanie i rozwijanie u osób zakwalifikowanych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapię zajęciową w pracowniach terapeutycznych.

 1. W ŚDS działa zespół wspierająco – aktywizujący składający się z Kierownika Domu i pracowników świadczących usługi w Domu, do którego należy opracowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz jego realizacja.

 

Rozdział 4.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

§ 6

W ramach  działalności ŚDS korzystają osoby:

1)    posiadające decyzje kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach.

2)    osoby oczekujące na przyjęcie i byli uczestnicy, którzy korzystają za zgodą Kierownika ŚDS z zajęć prowadzonych w formie klubowej, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach,

 

Rozdział 5.

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ŚDS

 

§ 7

 1. Uprawnienia uczestnika ŚDS:

1)    każdy uczestnik ŚDS ma prawo do korzystania z wszechstronnych i dostępnych form terapii, usług proponowanych w ramach programu wspierająco – aktywizującego

2)    korzystanie z zajęć w ŚDS wynika z woli uczestnika i ustaleń pomocniczych,

3)    uczestnicy ŚDS mogą współuczestniczyć (współdziałać) w tworzeniu różnych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego i ponad lokalnego.

 1. Obowiązki uczestnika ŚDS:

1)    uczestnik ŚDS aktywnie bierze udział w zajęciach organizowanych w ŚDS i współpracuje w rozwiązywaniu swoich problemów,

2)    uczestnik ŚDS zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie ŚDS i innych wynikających z aktualnych potrzeb, poleceń personelu oraz Kierownika ŚDS

3)    uczestnik ŚDS wchodzi w skład struktury organizacyjnej ŚDS zobowiązany jest do respektowania prawa innych do prywatności, szacunku oraz przestrzegania innych powszechnie uznanych zasad współżycia społecznego,

4)    zgłaszanie nieobecności z podaniem przyczyny.

 1. Przepisy porządkowe:

1)    na terenie ŚDS nie wolno:

a)    stosować przemocy,

b)    posiadać i spożywać alkoholu i innych substancji odurzających,

c)    palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,

d)    korzystać bez porozumienia z personelem ŚDS z urządzeń będących na wyposażeniu ŚDS mogących spowodować zagrożenie życia.

2)    personel ŚDS odpowiada za przedmioty wartościowe przyniesione przez uczestników na teren ŚDS.

3)    uczestnicy ŚDS zobowiązani są do:

a)    dbania o czystość pomieszczeń i przyległego terenu,

b)    dbania o dobry stan wyposażenia, a w razie jego zniszczenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę godnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział 6.

 ORGANIZACJA DOMU

 

§ 8

 1. ŚDS zarządza Kierownik
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Raciechowice

 

§ 9

 1. Kierownik ŚDS odpowiedzialny jest za:

1)    opracowywanie corocznie planu finansowego ŚDS, jego zmian, a także odpowiada za jego wykonanie,

2)    opracowywanie sprawozdań i analiz,

3)    opracowywanie i wdrożenie zmian organizacyjnych,

4)    dobór kadr i podział zadań,

5)    opracowanie programu działania i planu pracy ŚDS na każdy rok odrębnie dla każdego typu ŚDS,

6)    realizację zadań pomocy społecznej w stosunku do uczestników ŚDS,

7)    współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, kultury, oświaty, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi i innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

 1. Kierownik ŚDS zatrudnia i zwalnia pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, w tym głównego księgowego, którego kompetencje i odpowiedzialność regulują odrębne przepisy.
 2. Zadania ŚDS realizuje Kierownik ŚDS przy pomocy :

1)    Głównej Księgowej

2)    Zespołu wspierająco – aktywizującego

 1. Szczegółowe zasady i organizację ŚDS określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony i wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Raciechowice.

 

Rozdział 7.

GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

 

§ 10

 1. ŚDS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika ŚDS, dostosowany do uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Gminy na dany rok.
 3. Kierownik ŚDS wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Źródłami dochodów budżetu realizowanych przez ŚDS są:

1)    środki z dotacji celowej,

2)    różne inne dochody.

 

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

Wojewoda Małopolski sprawuje nadzór: nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez ŚDS oraz w zakresie odpowiedniego poziomu kwalifikacji kadr.

 

§ 12

Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego powinni być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy ŚDS.

§ 13

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.